de ouderbetrokkenheidcoach


Training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen'

Je wilt kennis maken met verschillende instrumenten om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk, op alle niveaus en samen met ouders vorm te geven.

Je wilt meteen aan de slag met het bevorderen van ouderbetrokkenheid, maar dan wel vanuit het perspectief van je eigen werkveld.

Je zoekt inspiratie voor het vaststellen van een gemeenschappelijke visie voor ouderbetrokkenheidbeleid.

Je werkt voor een gemeente, schoolbestuur en/of instelling voor voor- en vroegschoolse educatie én hun ouders.


Het resultaat van deze training is...

… dat professionals weten dat ouderbetrokkenheid niet alleen aan voor- en vroegschoolse educatie raakt, maar ook aan armoedebeleid, laaggeletterdheid, gezondheid, zorg en opvoedingsondersteuning

… dat een sociaal team beter inzicht heeft in de doelgroep

... dat professionals zelf ontdekken waar ouders die moeilijker te bereiken zijn, open voor staan en waar zij behoefte aan hebben

… dat professionals weten hoe zij de relatie met ouders kunnen uitbouwen vanuit laagdrempelige activiteiten

… dat professionals zijn toegerust in de ontwikkeling van noodzakelijke competenties en vaardigheden die zijn nodig hebben in het contact met ouders

… dat professionals geïnformeerd zijn over signalen en trends vanuit de praktijk ten aanzien van ouderbetrokkenheid

… dat professionals beter kunnen aansluiten bij de behoefte van ouders, om ze vervolgens toe te kunnen leiden naar die ‘activiteit’ die het beste bij hen past


De inhoud van de training

Tijdens onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen', wordt er veel gelachen! Geen langdurige, saaie lezing, maar met elkaar actief aan de slag met ontwikkeling van kennis en gedragscompetenties die je nodig hebt in contact met ouders. De training is opgebouwd met de volgende zes modules:


Communicatie met ouders

Tijdens de training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' leer je hoe je op een open en veilige manier een socratisch gesprek voert met ouders. Wat is de beste opvoedmethode? Welke waarden willen zij hun dochter of zoon meegeven? Dit zijn vragen die maken dat ouders soms onzeker zijn over hun ouderschap. Hun eigen antwoorden vinden op dit soort vragen is vaak lastig. Ouders worden dagelijks met zoveel verschillende meningen geconfronteerd, dat zij gaan twijfelen over wat nu voor hun kind het beste is. Zij willen hun kind beschermen, maar hoe wordt het weerbaar genoeg om zich staande te kunnen houden in een competitieve maatschappij? Hoe kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfredzame burgers? Hierover gaat het tijdens de module 'Communicatie met ouders'.Gelijke kansen voor iedereen

Zoveel geuren, smaken en kleuren! Voor- en vroegschoolseducatieinstellingen, kinderdagverblijven en scholen zijn de spiegels van onze maatschappij. Een samenleving waarin kinderen kunnen groeien in hun rol van zelfredzame, verantwoordelijke burger. Tijdens onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' maken we tijd en ruimte om na te denken over ons contact met ouders. Wie ben jij als professional? Hoe kun je jouw pedagogische visie vertalen naar ouders, zodat jullie samen kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind? In de module 'Gelijke kansen voor alle kinderen' leer je wat hiervoor zo belangrijk is.

Samenwerking met ouders

Heb jij ook de ambitie om voor kinderen een sterke pedagogische basis te realiseren? Een basis die voorkomt dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoeddilemma's uitgroeien tot ernstige problemen? Tijdens de training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' leer je hoe je samen met collega's en andere professionals de basis legt voor een inclusief, doelgericht ouderbetrokkenheidsbeleid. Hierbij gaat het om het versterken van de omgeving van het kind door aan te sluiten bij het gezin en haar leefomgeving. In de module 'Samenwerking met ouders' staan preventie, de zelfredzaamheid van ouders en hun sociale netwerk centraal.


Relatie met ouders

Weet jij het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid? Nee? In de training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' zoomen we hierop in. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind. Dit houdt in dat de ouders actief betrokken zijn bij het consultatiebureau, de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), de school en hun professionals. Maar hoe kun jij als professional er nu aan bijdragen dat ouders thuis voorwaarden scheppen en hun kind begeleiden? Hoe kunnen ouders op een goede manier het geleerde op het kinderdagverblijf en de school betekenis geven in hun thuisomgeving? Waar ouderparticipatie plaatsvindt op school, gebeurt ouderbetrokkenheid vooral thuis. Hoe? Hierover leer je meer tijdens de module 'Relatie met ouders'.


Gelijkwaardigheid tussen ouders en professionals

Ouders en professionals nemen de beslissingen die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind als gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak af en zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie over de gang van zaken. Professionals die rechtstreeks met ouders te maken hebben, moeten zich realiseren dat niet elke ouder dezelfde mogelijkheden heeft om te voldoen aan wat er van hen verwacht wordt. Dat kan veroorzaakt worden door bepaalde achtergrondkenmerken, zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, lage taalvaardigheid, armoede, mirgratie, etc.. Maar ook individuele opvattingen en ervaringen van ouders spelen een rol bij de mate van betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind. Tijdens de module 'Gelijkwaardigheid tussen professional en ouders' leer je dat het essentieel is om te weten welke factoren bepalen of een ouder meer of minder betrokken is. Inzicht in deze factoren bepalen het succes van beleid rondom ouderbetrokkenheid.


Ouderprogramma's op maat

De week van de opvoeding, een zomerschool, ouderavond of ander maatschappelijk event? Dit zijn perfecte momenten om met ouders in contact te komen, door een 'ouderprogramma op maat' te organiseren. Hoe geef je vorm aan laagdrempelige activiteiten voor ouders die aansluiten bij ieder gewenst thema? Tijdens onze training 'Ouderbetrokkenheid Bevorderen' bieden we je handvatten om in de je werkveld mee aan de slag te gaan. Hierbij staan de volgende doelen centraal:

Delen van kennis en inzichten; geen debat maar dialoog;

  Interactiviteit: betrokkenheid en eigenaarschap: deelnemers inspireren elkaar vanuit diverse invalshoeken. Luisteren, kijken, praten en doen!

Samenwerken aan de toekomst: vanuit diversiteit ontdekken we dat kind, ouders en professionals elkaar gewoon nodig hebben.De OuderbetrokkenheidCoach-methode ©

meer betrokkenheid van ouders bij het opgroeien en opvoeden van het kind

een sterk, inclusief plan van aanpak voor ouderbetrokkenheidbeleid

preventieve interventies bij opvoedingsondersteuning

zichtbaarheid en heldere communicatie